خرید و فروش

شمالی-جنوبی | ۲ مرداد ۱۳۹۷
m ۲
۲۴ بهمن ۱۳۹۶
۹۰۰ میلیون تومان
۱
۲
۱۰۵ m ۲
۲۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۰ میلیاردتومان
۲
۳
۱۵۵ m ۲
۲۳ بهمن ۱۳۹۶
۲۵۰ میلیون تومان
۲
۳
۱۹۵ m ۲

رهن و اجاره