پیش فروش و امتیاز

شمالی-جنوبی | ۹ تیر ۱۳۹۷
۲
۲
۱۰۵ m ۲
پونک بلوار عدل | ۵ فروردین ۱۳۹۷
۷۰۰ میلیون تومان
۲
۳
۹۸ m ۲
تجریش | ۵ فروردین ۱۳۹۷
۹۰۰ میلیون تومان
۱
۲
۵۰۰ m ۲
۵ فروردین ۱۳۹۷
۴۰۰ میلیون تومان
۳
۳
m ۲
تجریش | ۵ فروردین ۱۳۹۷
۳۴۵ میلیون تومان
۱
۲
۵۰۰ m ۲

خرید و فروش

شمالی-جنوبی | ۹ تیر ۱۳۹۷
۲
۲
۱۰۵ m ۲
پونک بلوار عدل | ۵ فروردین ۱۳۹۷
۷۰۰ میلیون تومان
۲
۳
۹۸ m ۲
تجریش | ۵ فروردین ۱۳۹۷
۹۰۰ میلیون تومان
۱
۲
۵۰۰ m ۲
۵ فروردین ۱۳۹۷
۴۰۰ میلیون تومان
۳
۳
m ۲
تجریش | ۵ فروردین ۱۳۹۷
۳۴۵ میلیون تومان
۱
۲
۵۰۰ m ۲

رهن و اجاره

شمالی-جنوبی | ۹ تیر ۱۳۹۷
۲
۲
۱۰۵ m ۲
پونک بلوار عدل | ۵ فروردین ۱۳۹۷
۷۰۰ میلیون تومان
۲
۳
۹۸ m ۲
تجریش | ۵ فروردین ۱۳۹۷
۹۰۰ میلیون تومان
۱
۲
۵۰۰ m ۲
۵ فروردین ۱۳۹۷
۴۰۰ میلیون تومان
۳
۳
m ۲
تجریش | ۵ فروردین ۱۳۹۷
۳۴۵ میلیون تومان
۱
۲
۵۰۰ m ۲